Pogoji uporabe

Prosimo, da pozorno preberete pogoje uporabe, ki so navedeni v nadaljevanju. To spletno mesto (v nadaljevanju: spletno mesto) je last družbe Clarios Germany GmbH & Co. KG in zanj veljajo pogoji uporabe, ki so navedeni v nadaljevanju. Z uporabo tega spletnega mesta ali katere koli aplikacije, ki je na voljo prek tega spletnega mesta, se strinjate s pogoji uporabe.

General Terms and Conditions of Delivery


Vsebina spletnega mesta

Spletno mesto vsebuje blagovne znamke, storitvene znamke, avtorsko zaščiteno gradivo in drugo vsebino, ki je v lasti družbe Clarios in drugih podjetij (v nadaljevanju: vsebina). Družba Clarios in/ali njene pridružene družbe so edini lastnik(-i) celotne vsebine na spletnem mestu, vključno z vsemi avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami in drugimi pravicami intelektualne lastnine. Razen če je na spletnem mestu izrecno navedeno drugače, smete natisniti kopijo posameznih zaslonskih prikazov ali prenesti gradivo, prikazano kot del spletnega mesta, toda izključno za osebno uporabo oziroma vodenje evidenc in pod pogojem, da logotipov, oznak in drugih legend, ki so prikazani na kopiranih zaslonskih prikazih, ne izbrišete z natisnjenih kopij. V teh pogojih uporabe brez predhodnega pisnega soglasja družbe Clarios ni dovoljeno spreminjati, kopirati, objavljati, prikazovati, prenašati, prilagajati ali kakor koli drugače izkoriščati vsebino.

Uporabniška vsebina

Vse informacije (razen osebnih podatkov, ki jih ureja naš pravilnik o zasebnosti), vključno s podatki, besedilom, datotekami, grafično vsebino in drugim gradivom, ki ga prenesete na spletno mesto ali posredujete družbi Clarios, so obravnavane kot uporabniška vsebina. S prenosom uporabniške vsebine na ali prek tega spletnega mesta soglašate, da ste izključno odgovorni za prenos, točnost, celovitost, lastništvo in objavo te uporabniške vsebine in da družba Clarios ne odgovarja za preneseno uporabniško vsebino. Ko uporabniško vsebino posredujete družbi Clarios ali ko vsebina na kateri drug način postane na voljo na ali prek spletnega mesta, družbi Clarios in njenim pridruženim družbam podeljujete brezplačno, globalno, trajno, nepreklicno, neizključno pravico, ki jo je mogoče podlicencirati, za uporabo, kopiranje, spreminjanje, prilagajanje, objavo, prevajanje, pripravo izpeljanih del, distribucijo in prikazovanje te uporabniške vsebine, v celoti ali deloma, in/ali za vključitev te vsebine v drugih delih v kateri koli obliki, mediju ali tehnologiji, vi pa soglašate, da se odpovedujete vsakršnim »moralnim pravicam« do te uporabniške vsebine. Družba Clarios ne spremlja, pregleduje ali ureja uporabniške vsebine, ki je objavljena ali na voljo na oziroma prek spletnega mesta. Toda družba Clarios si pridržuje pravico, da po lastni presoji zavrne, ureja ali odstrani vsakršno uporabniško vsebino, v celoti ali deloma, ki ne izpolnjuje teh pogojev uporabe, ni zakonita ali je kako drugače nezaželena, neprimerna oziroma netočna. Družba Clarios ne odgovarja za nobeno odločitev, nesprejeto odločitev ali zapoznelo urejanje oziroma brisanje uporabniške vsebine.

Pravila ravnanja

Na ali prek spletnega mesta ni dovoljeno na noben način prenašati uporabniške vsebine, ki: (i) krši katere koli lastninske pravice katere koli stranke ali osebe; (ii) je nezakonita, škodljiva, grozilna, protipravna, moteča, sramotilna, nespodobna, zavajajoča, goljufiva, prikazuje spolne vsebine, sovražna ali posega v zasebnost drugih; (iii) šikanira, nadleguje, ponižuje ali ustrahuje posameznika oziroma skupino na podlagi rase, narodnosti, spola, vere, spolne usmerjenosti, starosti ali invalidnosti; (iv) vsebuje neželeno ali nedovoljeno oglaševanje, promocijsko gradivo, »smetje«, »verižna pisma« ali katero drugo obliko napeljevanja k določenemu dejanju; ali ki (v) vsebuje viruse v programski opremi ali katero koli drugo računalniško kodo, datoteke ali programe, ki lahko motijo, uničijo ali omejijo delovanje katere koli računalniške programske in strojne opreme oziroma telekomunikacijske opreme, ali ki lahko prispeva h kateri koli drugi podobno destruktivni dejavnosti. Prav tako se strinjate, da ne boste: (i) se izdajali za katero koli drugo osebo ali entiteto oziroma da ne boste lažno navajali ali drugače napačno predstavljati svoje povezanosti z določeno osebo ali entiteto; (ii) ponarejali ali kako drugače prirejali uporabniške vsebine z namenom prikrivanja izvora kakršne koli uporabniške vsebine; (iii) ovirali ali motili delovanja spletnega mesta, strežnikov ali omrežij, ki so povezana s spletnim mestom, ali da ne boste kršili zahtev oziroma pravilnikov omrežij, ki so povezana s spletnim mestom; (iv) vdirali ali kako drugače skušali pridobiti nepooblaščen dostop do spletnega mesta oziroma ogrozili njegovo celovitost; (v) zbirali ali hranili informacij o uporabnikih spletnega mesta, uporabniške vsebine, ki jo drugi objavijo na spletnem mestu, ali da tovrstnih informacij ne boste uporabljali za noben namen, ki ni v skladu z namenom uporabe spletnega mesta; (vi) ali da ne boste kršili nobene veljavne lokalne, zvezne, nacionalne ali mednarodne zakonodaje oziroma predpisov.

Povezana spletna mesta

Družba Clarios lahko objavi povezave do spletnih mest ali aplikacij tretjih strank (v nadaljevanju: povezana spletna mesta). Družba Clarios povezanih spletnih mest ne preverja, nadzira ali pregleduje. Vsako povezano spletno mesto lahko ima svoje pogoje uporabe in pravilnik o zasebnosti, uporabnik pa mora s tovrstnimi pogoji in pravilniki biti seznanjen ter jih upoštevati, ko uporablja povezano spletno mesto. Družba Clarios ne odgovarja za vsebino, razpoložljivost, pravilnike ali prakse katere koli od povezanih spletnih mest oziroma za kakršne koli dodatne povezave, ki jih ta spletna mesta vsebujejo, prav tako družba Clarios ne odgovarja za dostop uporabnikov do tovrstnih povezanih spletnih mest. Te povezave ne pomenijo, da družba Clarios odobrava vire, do katerih povezave vodijo, oziroma podjetja ali storitve.

Pravilnik o zasebnosti

Priporočamo, da preberete naš pravilnik o zasebnosti, ki je v te pogoje uporabe vključen s sklicevanjem.

Zavrnitev jamstev

TO SPLETNO MESTO JE NA VOLJO PO NAČELU »VIDENO-KUPLJENO« IN »KOT JE NA VOLJO«, BREZ VSAKRŠNEGA JAMSTVA ALI POGOJEV, BODISI IZRECNIH BODISI IMPLICITNIH. DRUŽBA CLARIOS BREZ OMEJITEV NA ZGORAJ NAVEDENO POSEBEJ ZAVRAČA VSAKRŠNA JAMSTVA, KAR MED DRUGIM VKLJUČUJE TUDI: (I) VSA JAMSTVA GLEDE RAZPOLOŽLJIVOSTI, TOČNOSTI, PRIMERNOSTI, ZANESLJIVOSTI, PRAVOČASNOSTI ALI UPORABNOSTI SPLETNEGA MESTA IN NJENE VSEBINE; IN (II) VSA JAMSTVA O LASTNINI, JAMSTVO O NEKRŠITVI, JAMSTVA ALI POGOJE O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO OZIROMA ZA USTREZNOST DOLOČENEMU NAMENU.

Omejitev odgovornosti

DRUŽBA CLARIOS IN NJENI VODSTVENI DELAVCI, DIREKTORJI, ZAPOSLENI, NADREJENE IN PODREJENE DRUŽBE, NASLEDNIKI ALI POOBLAŠČENCI NISO V NOBENEM PRIMERU NOBENI STRANKI ODGOVORNI (I) ZA NOBENO POSREDNO, NEPOSREDNO, POSEBNO, KAZENSKO, NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO (MED DRUGIM TUDI ZA ŠKODO ZARADI IZGUBE POSLOVNEGA DOBIČKA, PREKINITEV POSLOVANJA, IZGUBO PROGRAMOV ALI INFORMACIJ IN PODOBNO) OZIROMA KATERO KOLI DRUGO ŠKODO, KI JE NA KAKRŠEN KOLI NAČIN POSLEDICA RAZPOLOŽLJIVOSTI, UPORABE, ZANAŠANJA NA ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE SPLETNEGA MESTA, TUDI ČE SO DRUŽBA CLARIOS ALI NJENI ZASTOPNIKI BILI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TOVRSTNE ŠKODE IN NE GLEDE NA VRSTO UKREPANJA.

Odškodnina

Z uporabo spletnega mesta se strinjate, da boste družbi Clarios, njenim pridruženim družbam, vodstvenim delavcem, direktorjem in zaposlenim povrnili škodo, jih zaščitili in odvezali vseh zahtevkov, odgovornosti, stroškov in izdatkov, vključno z razumnimi sodnimi stroški, ki so posledica kakršnega koli načina uporabe spletnega mesta, vsakršne vaše kršitve teh pogojev uporabe ali vsakršne uporabniške vsebine, ki jo prenesete na ali prek strani.

Veljavna zakonodaja/pristojnost

To spletno mesto nadziramo in upravljamo iz naših pisarn v Združenih državah Amerike. Osebe, ki do tega spletnega mesta dostopajo z drugih lokacij, to počnejo na lastno pobudo in so odgovorne za upoštevanje lokalne zakonodaje. Te pogoje uporabe in vašo uporabo spletnega mesta ureja zakonodaja zvezne države Wisconsin, kar ne vključuje kolizijskih pravil te zvezne države. Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate in soglašate, (i) da bo vsakršne zahteve ali spore z družbo Clarios ali v kakršni koli zvezi z vašo uporabo spletnega mesta obravnavalo izključno sodišče zvezne države oziroma zvezno sodišče, ki se nahaja v zvezni državi Wisconsin in ki je najbližje mestu Milwaukee v zvezni državi Wisconsin; in (ii) se v zvezi s kakršnim koli sporom strinjate ter soglašate z izvrševanjem osebne pristojnosti sodišč v zvezni državi Wisconsin.

Spremembe pogojev uporabe

Družba Clarios sme te pogoje uporabe občasno in po lastni presoji spremeniti brez predhodnega obvestila. Vsakršne spremembe bodo objavljene na tej strani spletnega mesta. Priporočamo, da redno preverjate, če so pogoji uporabe bili kakor koli spremenjeni. Z uporabo tega spletnega mesta po uvedbi kakršnih koli sprememb teh pogojev uporabe se strinjate, da vas tovrstne spremembe zavezujejo.

VARTA® Iskalnik akumulatorjev


Ste strokovnjak? Uporabite naše napredno iskanje na VARTA Partner Portal.

VARTA® Iskalnik trgovcev

Poišči druge trgovce